Υπηρεσίες

Παιδοφθαλμολογικός Έλεγχος

Β-υπερηχογραφία

Α-υπερηχογραφία

Τομογραφία κερατοειδούς/προσθίων μορίων

Τομογραφία ωχράς/αμφιβληστροειδούς

Wavefront ανάλυση οφθαλμού

Τοπογραφία κερατοειδούς

Παχυμετρία κερατοειδούς

Ενδοθηλιοσκόπηση

Φωτογραφία Βυθού

OCT οπτικού νεύρου

Φλουοροαγγειογραφία

Τονομέτρηση (μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης)

Διάθλαση (συνταγή γυαλιών για μακρινή και κοντινή όραση)

Προεγχειρητικός έλεγχος

Έλεγχος οπτικής οξύτητας