Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα;

Το αποτέλεσμα μίας διαθλαστικής επέμβασης είναι μόνιμο, εφόσον δε γίνονται αλλαγές στα διαθλαστικά μέσα του ματιού (π.χ. φακός, υαλοειδές, ωχρά).